Teachings from the 2017 Israel trip.

Teaching # Speaker Scripture Title Watch Listen Download
IFS1701 Joe Focht Caesarea by the Sea
IFS1702 Joe Focht Mount Carmel
IFS1703 Joe Focht Mount of Beatitudes
IFS1704 Joe Focht Sea of Galilee
IFS1705 Joe Focht Caesarea Philippi
IFS1706 Joe Focht Belvoir Castle
IFS1707 Joe Focht Mount of Olives I
IFS1708 Joe Focht Mount of Olives II
IFS1709 Joe Focht Southern Steps
IFS1710 Joe Focht Garden Tomb